DDOS-HEADER

תקנון הרשמה לכנס

1. מדיניות שילוח וזמני הספקה - רכישת כרטיסים לכנסים וימי עיון, יופקו ללקוח לא יאוחר ממועד יום הכנס ויום העיון.

2. הגבלת פרטיות- חברת רד באטן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות/מיילים/התראות מעת לעת ללקוחות האתר בדבר שירותים כאלה ואחרים ואירועים כאלה ואחרים למי שאישר זאת במועד הרכישה וכן להעביר את כתובת מייל הלקוח לנותן החסות הראשי (חברת אינקפסולה). באם מכל סיבה שהיא ברצונך לבטל הרשאה זו, אנא שלח במייל- [email protected] בקשה כנ"ל.

3. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.

4. הגנת פרטיות החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע אודותיו נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

5. רד באטן רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע רישום, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש של האתר.

6. רד באטן תשלח אישור הגעה לכנס. אין להגיע לכנס ללא אישור הגעה בכתב מרד באטן.

פרטיות

7. רד- באטן מכבדת את פרטיות כלל המבקרים באתר. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שרד- באטן תהא רשאית לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף מורה ומנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו ו/או ייחשפו ו/או יימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.

8. חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה. במסגרת הרישום לאתר תידרש למסור פרטים מזהים כדוגמת שמך, כתובתך ודרכי ההתקשרות עמך, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר ומידע בקשר לשירותים אלה. על מנת לבצע רכישות דרך האתר.

9. רד- באטן נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע. עם זאת, רד- באטן לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא בין אם ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או למי מטעמו במידה וייעשה שימוש לא מורשה במידע זה, למעט כאשר מדובר בשימוש פסול במידע כתוצאה מרשלנותה הברורה של רד-באטן.

10. רד-באטן רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון הקשור במשתמש (כדוגמת שם, טלפון, כתובת, דוא"ל וכד'). רד-באטן מתחייבת לנהוג במאגר המידע שברשותה בהתאם לדין הישראלי.

11. רד- באטן עשויה להעביר את המידע השמור במאגר המידע שלה לצדדים שלישיים ככל שהדבר דרוש לטובת צרכים תפעוליים של האתר כדוגמת יצירת קשר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, לטובת קידום ושיווק מוצרי רד-באטן, לביצוע דיוור ישיר לרבות באמצעות מסרוני טקסט סלולריים והודעות דואר אלקטרוני. רד-באטן תהא רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עמו בקשר עם הצרכים המנויים לעיל.

12. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו, הנך מסכים לאיסוף ושימוש במידע עליך כפי שמתואר בתנאי השימוש. רד באטן רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על השימוש באתר. ככל שתיבחר רד באטן לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על האתר, תעדכן היא דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת אודות השינוי שבוצע.

13. ככל שיוטל צו שיפוטי על רד- באטן המורה לה לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף את פרטיו של אחד המשתמשים באתר או יותר, לא תהיה לרד- באטן כל אחריות או חבות כלפי אותו משתמש או כלפי מי מטעמו.

14. רד- באטן מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר וממאגרי הנתונים שבבעלותה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

15. במקרים מסוימים ייתכן איסוף אוטומטי (לדוגמא, שלא באמצעות רישום המשתמש באתר), של מידע טכני מסוים, שאינו בר זיהוי באופן אישי בעת שהמשתמש באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות בין היתר – סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה של המשתמש, ספקית האינטרנט של המשתמש וכיוצא באלה.

16. רד- באטן לא תיחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

COOKIES

17. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתנאי השימוש לרבות באמצעות cookies. איסוף מידע זה נועד על מנת להתאים את האתר לעדפותיך. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

18. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. רד- באטן עושה שימוש ב Cookie בכדי ששרתי רד- באטן יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה מפעיל האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק מפעיל האתר יכול לקרוא ולהבין את המידע הזה.

אתרי צד שלישי

19. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת רד- באטן. מדיניות הפרטיות המפורטת באתר זה אינה חלה באותם אתרים ורד- באטן אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים אלו.